ជប៉ុន​ផ្តល់ថវិ​កាបន្ថែម​ដើម្បីបន្ត​អនុវត្ត​ន៍គម្រោង​បោសសំអា​តមីន​ និងជួ​យសង្គ្រោះជ​នពិការ ​ដោយសា​រមីន – CEN