បញ្ចូល​ហ្គាស​បិទ​មិន​ជិត​បណ្ដាល​ឲ្យ​ផ្ទុះ​ឆេះ របួស​មនុស្ស​ចំនួន ​៤​នាក់​ – CEN