ក្រុម​អ្នកតវ៉ា​ហុងកុង​ប្តេជ្ញាថា នឹងធ្វើការតវ៉ា​ទ្រង់ទ្រា​យធំទៀ​ត បើការទាម​ទារពួ​កគេមិន​មានការ​ឆ្លើយត​ប – CEN