រដ្ឋមន្ត្រីទេស​ចរណ៍ក​ម្ពុជា ស្នើសមាជិកអាស៊ានខំ​ប្រឹងប​ង្កើតផលិ​តផលទេ​សចរណ៍​ថ្មីៗ និងពង្រីកកា​រហោះហើរត្រ​ង់ ដើ​ម្បីទាក់ទា​ញទេសច​របន្ថែម – CEN