តើ CEO Apple ចំណូល​បាន​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧? – CEN