អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ ប្រកាសជាផ្លូវការ តំបន់​ភូមិអំពិល​ ឃុំបន្លៃ ស្រុកអង្គ​របូរី ជាតំបន់​ផ្ទុះជំងឺប៉េស្តជ្រូ​កអាហ្រិ្វក និងប​ញ្ឈប់សក​ម្មភាពចល​នាសត្វ ពីចេញ​ពីតំបន់​នេះ – CEN