នៅ​ខាង​ក្នុង​កន្លែង​ផលិត​របស់របរ សម្រាប់​បុណ្យ​ណូអែល ជាង​ពាក់កណ្តាល នៃ​ពិភពលោក​ទាំងមូល គឺ​នៅ​ចិន​ – CEN