នគរបាល​ត្រូវគោរព​វិជ្ជាជីវៈ និង​ឆន្ទៈ​មោះមុត ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី ភារកិច្ច​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN