ប្រទេស​ជាង ២០ទាមទារឲ្យចិ​ន បញ្ឈប់ការ​ឃុំខ្លួន​ជនជាតិដើ​មភាគតិ​ចជាង​ ១លាន​នាក់នៅតំ​បន់ Xinjiang – CEN