កម្ពុជា នៅតែប្រឈមទៅ​នឹងបញ្ហា​គ្រឿងញៀន ដោយសារមា​នភូ​មិ​សាស្រ្ត នៅជិ​ត​តំបន់​ត្រី​កោណមាស​​ និងអ​ឌ្ឍ​ច័ន្ទមា​​ស – CEN