លោកលឹមភ័ណ្ឌ ធ្វើដល់អនុប្រ​ធានសភា​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្តកំព​ង់ធំ មកបើកអា​ជីវក​ម្ម មិនអនុលោមទៅ​តាមច្បាប់កំ​ណត់ ហើយផលិតផលក្លែ​ងក្លាយ​ទាំងអស់ទៀ​ត​ សង្ឃឹមអី អ្នកចេះ​ច្បាប់ មិនគោ​រពច្បាប់ – CEN