លើកទឹកចិត្ត​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​គម្រោង និង​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម សហការ​ពង្រឹង​តម្លាភាព ការងារ​អនុវត្ត​គម្រោង ជំរុញ​ទីផ្សារ​សម្រាប់​កសិកម្ម​ខ្នាតតូច​ – CEN