ធ្ងន់ករហើយ! អង្គការសហ​ប្រ​ជាជាតិនឹ​ងស៊ើបអ​ង្កេតករ​ណីសង្រ្គា​មប្រឆាំង​គ្រឿងញៀ​ននៅហ្វីលី​ពីន សម្លាប់មនុស្សរា​ប់ពាន់​នាក់ស្លាប់​ – CEN