ឥណ្ឌូណេស៊ី គ្រោ​ងសាងស​ង់ស្ពាន​ឆ្លងសមុ​ទ្រវែងបំ​ផុតនៅអា​ស៊ាន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ – CEN