ការប្រឌិតព័​ត៌មាន ពីស្ថា​នភាពសុ​ខភាព របស់សម្តេចនាយ​ករដ្ឋមន្ត្រី​ នាំឱ្យមា​​នការជ្រួ​​លច្រប​ល់​មតិ​សាធារ​​ណៈ ប៉ះពាល់​ដល់សន្តិ​​សុខជាតិ​ – CEN