ឧត្ត​មសេនីយ៍​អាមេរិចថា ចិនរៀនយុទ្ធសាស្រ្តសង្រ្គាម​យ៉ាងច្រើ​នពីអា​មេរិច យកទៅអភិវឌ្ឍ​ន៍យោធាពួ​​កគេ – CEN