ពពួក​អាហារ​ដែលជួយ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​ងាយកាយ​ ប្រឆាំង​នឹងជំ​ងឺ – CEN