សិស្ស និស្សិតច្រើន​ជាង 800 បានមកចូលរួមកម្ម​វិធីពិព័​រណ៍ពីអា​ហារូប​ករណ៍ និងការសិក្សានៅប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ – CEN