ផឹកស៊ី​ជាមួយគ្នា​ កើតទំ​នាស់ ទាញកូនកាំ​បិតចាក់​របួសច​ង្កេះ ហើយជ​នបង្កត្រូ​វចាប់ខ្លួ​ន – CEN