រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ព្រមាន​ទប់ស្កាត់​ការី​ទេសចរណ៍ រកស៊ី​លក់​កញ្ចប់​ទស្សនកិច្ច ថ្លៃ​សូន្យ ព្រោះ​នាំឱ្យ​ប៉ះពាល់ ដល់​កិត្តិនាម​ជាតិ និង​នយោបាយ​ទេសចរណ៍​របស់​ជាតិ​ – CEN