នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​រាត្រី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​២០១៧​ចូល ២០១៨ ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាង​១​លាន​នាក់​ – CEN