ទឹកជំ​នន់ស​ម្លាប់មនុ​ស្សជិត ៦០នាក់នៅ​នេប៉ាល់ ​ត្រឹមរ​យៈពេល​ ៣ថ្ងៃ – CEN