ក្រុមហ៊ុន Huawei គ្រោងកា​ត់បន្ថយ​ការងា​រយ៉ាង​ច្រើននៅ​អាមេរិច ដោយសារតែ​ទណ្ឌក​ម្ម – CEN