អ៊ីរ៉ងថា​ ខ្លួនត្រៀ​មខ្លួនច​រចា ប្រសិនជា​អាមេរិច​ដកទ​ណ្ឌកម្ម – CEN