ឆមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០១៩​បង្រ្កាប​គ្រឿងញៀ​ន៣៦៧៦ ករណី ឃាត់ខ្លួន ៧៦៦៤នាក់ រឹបអូសគ្រឿងញៀនជាង ៣១២ គីឡូ – CEN