ធនា​គារស្ថាប​នា និ​ងទ្រូម៉ា​ន់នី ចុះហត្ថលេខាលើភា​ពជាដៃ​គូរ – CEN