ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មោឃភាព​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​អចលនវត្ថុ​៥​ប័ណ្ណ និង​និរាករណ៍​លិខិត​ចំនួន​២ របស់ ក្រុមហ៊ុន ING Holding របស់​ឧកញ៉ា អ៊ឹង ប៊ុន​ហូ​វ នៅ​បឹង​ជើងឯក​ – CEN