១​សប្តាហ៍​ប្រមូល​ស្ត្រី​រក​សុី​ផ្លូវភេទ​៤៩​នាក់​នៅ​ប្លុក​វត្តភ្នំ​ – CEN