ចិន​ធ្វើសម​យុទ្ធនៅស​មុទ្រក្បែ​រតៃវ៉ា​ន់ ក្រោយស្ថាន​ការណ៍​ឡើងក​ម្តៅ – CEN