អត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុន​ឈាមថយ​ចុះ ខណៈយុទ្ធ​នាការផ្ស​ព្វផ្សាយ ពីជំងឺ​គ្រុនឈាម នៅតែប​ន្តនៅ​ខេត្តស្វា​យរៀង – CEN