តួ​ក​គី​ថា ប្រព័ន្ធ​ការពារ​មី​ស៊ី​ល S-400 របស់​រុស្សី​នឹងត្រូវ​ដំឡើង​រួចរាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ – CEN