អ្នកបើកបរ​ហ៊ាន​ផ្សងគ្រោះថ្នាក់​បើក​យន្តហោះ “​ទម្លុះ​” ព្យុះ Irma – CEN