ជប៉ុន​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង ៥០០ លាន​យ៉េន សម្រាប់​អនុវត្តន៍​គម្រោង កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម នៅ​កម្ពុជា​ – CEN