ព្យុះ “​ដា​ណាស់​” ធ្វើឱ្យមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ និង​រលក​ធំៗ​ – CEN