ឆេះស្ទីត​យូផលិ​តគំនូ​ជីវច​លនៅជប៉ុន ស្លាប់ និងរបួសជាង​ ៣០នាក់ – CEN