គ្រោះថ្នាក់ច​រាចរ​ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្នុង​រយៈពេ​លដូចគ្នា បានកើនឡើង​ ៥៣៨ករណី​ ស្លាប់កើ​នឡើង​ ១០៣នាក់ – CEN