រដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុី​វ​តឹក​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តីពី “​ការកសាង​ប្រព័ន្ធ​រដ្ឋាភិបាល​អេ​ឡិ​ក​ត្រូ​និក​នៅ​កម្ពុជា​” – CEN