កំណាចណាស់! ខឹងនាងបដិសេធរួមភេទជាមួយ ចាប់រំលោភទាំងកម្រោល និង​ថែម​ទាំង​យក​មែក​ឈើ​ធ្វើ​បាប… ដាច់​ប្រដាប់​ភេទ​ធ្ងន់ធ្ងរ​រហូត​ស្លាប់ – CEN