​រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន ណែនាំ​ដល់​អគ្គនាយក​រដ្ឋបាល និង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ចំណុះ ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ និង​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ – CEN