ចុះបិទ​ទីតាំង​អាជីវ​កម្មរ​បស់ជ​នជាតិ​ចិនទាំង​ស្រុង យីហោ “បណ្ដុំរថយន្តទំនើ​បអ​ន្តរជា​តិពាន់​លាន​” – CEN