អង់គ្លេ​សព្រមាន​ថានឹង​មានរឿ​ងធំ បើអ៊ីរ៉ងមិនដោះ​លែង​កប៉ាល់​ដឹក​ប្រេង​អង់​គ្លេស​ដែល​ខ្លួនចា​ប់ នៅ​ច្រក​សមុ​ទ្រ Hormuz – CEN