ឥណ្ឌា​៖ បុរស ៣នាក់ត្រូវហ្វូងម​ហាជ​នវាយ​រហូ​តដល់ស្លា​ប់ ដោយ​សង្ស័យ​ថាលួច​គោ – CEN