អញ្ជើញ​ទស្សនា​ផ្លែ​ល្ពៅ​កាលពី​…៨០០​ឆ្នាំមុន​ – CEN