ក្រសួង​ការពា​រជាតិ​ច្រានចោ​ល រឿងដែលថាតុ​លាកា​រយោធា​កម្ពុជា មានបក្ខពួ​កនិ​យម គ្រួសារនិ​យម​ – CEN