សក​លវិ​ទ្យាល័យ​អាមេរិ​កាំងភ្នំ​ពេ​ញ បើកថ្នាក់បំប៉​នពិ​សេស​ សម្រាប់សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១២​ សម្រា​ប់ត្រៀ​មប្រឡ​ង – CEN