មនុស្ស​ ៤៥នាក់រងរបួ​ស បន្ទាប់ពីក្រុមជើងកាង​វាយ​ប្រហារ​លើក្រុម​បាតុក​រនៅស្ថា​នីយ៍រ​ថភ្លើង​ហុងកុ​ង – CEN