សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​៖ ល្មម​ឈប់​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ក្លាយ​បន្លំ អំពី​វត្តមាន​កងទ័ព​ចិន លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN