កូរ៉េ​នឹង​បន្ត​បង្កើន​កូតា​សម្រាប់​ពលករ​កម្ពុ​ជា​បន្ថែមទៀត នៅ​ឆ្នាំ​បន្តបន្ទាប់ – CEN