តួនាទី​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ក្នុងការ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការជួញដូរ​សត្វព្រៃ និង​ចាត់ទុក​ការជួញដូរ​សត្វព្រៃ គឺជា​បទល្មើស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN