ការអនុវត្ត​មុខងារ​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ លើ​ការគ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​រឹង​តាម​ទីប្រជុំជន​ – CEN